صدیقی الچنت ازامط بی اوگلبی امحسب احسابه


رحتله ابیوم عیــــــد الله وصلته وسد علیه بابه


رجعت اردود ادگ بلباب طلعلی ونبـــــح اچلابه


گللهن هذه الباگانی

 

 

صدیقی الچنت ازامط بی واعز من عندی ما عنده


خنجر قدر شــــــگ بحشای طحت وشاف واتعده


کله وماحسبتـــــه ایخون گلت هاک الجرح شده


شد جرحی ونیشن بلثانی

 

 

صدیقی الچنت ازامط بی واعز من عنده ما عندی


لچمنی وخله کل شامت وگف وایهـــوس ابضدی


رحتله وگمت ادگ بلبــــــــاب گلهم دگت امجدی


گلوله یدگ باب الثانی

 

 

صدیقی الچنت ازامط بی اوگلت اینوح یم نوحی


غافلنی ابحلات النـــــوم ذب صم ملح بجروحی


گلبی ابطاعتی ویـــــای بس العیب من روحی


کلمن یضحکلی وخاویته

 

حبیب ابو عدنان مزرعه 

 نوع مطلب : الهوسات،
label :

ديـــــــــــــــوان ملاثـــــــــانــی
الاهـــــــــــــــــــواز عاصـــــــــــــمة الثقــــــــــافه و الادب
حول المدونهموضوعات

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


تماس با ما

استخاره با قرآن
استخاره با قرآن