X
تبلیغات
ديـــــــــــــــوان ملاثـــــــــانــی

 

اشم ریحت حــــــرگ چــن یحترگ باب

 

او فزع مانع خیالی اعله الهــوا الهاب

 

بعد لتهب یریــــح ارجـــــــوک لحظات

 

لن ام الحســــن وگعـــــــــــت ور الباب

 

اوصده صوت النحیب امن العرش گام

 

محمد چن صــــــرخ من عظم المصاب

 

جنـــح جبریـــــل اعایــــــن مشتعل النار

 

اصدن للســـــما حتـــی العـــــرش گاب

 

اوترس اذنی اسمعت تتکســـر اعضام

 

ضلع فاطم یلاهی امن العصـــــر عاب

 

ورا الباب الشمس وگعت علــه الگاع

 

او جسمه امن الالـــم شبه الشمع ذاب

 

بگت تشعر بلم وآنـــه اســــمعت بیت

 

تخاطب چــــــن محمــــــد هاذه لعتاب

 

عگب عینک یبویه الگلب بیدای

 

علیک وحگ لون اسکنت بیدای

 

من ضلعی اشعلت بسمار بیدای

 

نبت حین اهجــمو گومک علیه

 

صده کســـــــر الضلوع ابذنی چن بات

 

او وگع محســــن رمیه ابحضن التراب

 

اواجت زینب تفرفرو الصـــــــبر فاض

 

الدهر چـــــن ذیب لیه امکشــــر الناب

 

او فزع لما الحســـــــن ویحشم احسین

 

اشــــوفنهم صـــفوچن تــــــــــوم شیاب

 

انهدم متن الســـــــــحاب ومرضعن نور

 

شفت حـــور انزلت ومفــــرعه لحجاب

 

اشـــــوفن مریـــــم العــــــذار لو طیف

 

حضنت فاطمه ومنها الدمــــــــع ساب

 

غدت ضــــجه خیــــــالی النــــار والنور

 

واحس نفس اختنگ وبریــــــتی عطاب

 

وگــــف فعل الزمـــــان الکون بسکوت

 

ولا فاعـــــــل تحــــــــرک والامــــر آب

 

بگت صــــــــــرخه اباذان الوکت للیوم

 

تنادب مهــــدی عجــــل شــــگ الگراب

 

 

حسین السلامی

 نوع مطلب : قصائد اجتماعيه، محمد السلامی،
label :

 

اذا نتـــــکاتف ایــد اباید تحتل

 

ولولا نسـکت اعله اظیم تحتل

 

ارضنه ونبگه دوم ابظیم تحتل

 

 

امر ونصــیح وین اهل الحمیه 

 

 

ابوسجاد السلامی

 

 نوع مطلب : عبداله ابوسجاد سلامی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اعجزت همک اشیله وطحت لشراف

 

المنیـــــــه وعلم غدرک علی لشراف

 

ابکبر عیلت بطل واتصــــیر لشراف

 

ابمحبـــــتک هیچ خایـــــب علت بیه

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/3/26 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

العلیهم دمـــــــع ماظللی بعینی

 

وبل الملاگه افتحت الهم بعینی

 

یوســفای ابثمن باخص بعینی

 

دنایت نفس ماهوا صــوچ بیه

 

 

حمد الامیری

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اهجرتنی وعگبک الشامت لقدساء

 

ابحگی وقررت حبـــــــک لقدساء

 

مثل شـــعب الفســــطینی لقدساء

 

اکافح لمــــن ایرجـــــعوک لیه

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ابجمر موگد دلیــلی الظیم حمه

 

اهموم وخله الی بعضـای حمه

 

الامس عدیته عود ایکون حمه

 

طلعلی الیــــوم شامت بی اذیه

 

 

ابوسجاد السلامی

 نوع مطلب : عبداله ابوسجاد سلامی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

عدهم صرت واتر عرعت عدای

 

عــــدهم یل گلـــــت خلان عدای

 

عدهم فرح عنـدی اترح عدای

 

تچـــمل والقهــــر مجبل علیه

 

 

سلمان ابومیثاق الحمیداوی

 نوع مطلب : الشاعر سلمان الحميداوي (ابوميثاق)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اشــــــگفنه العســــر منهان مناه

 

یجیــــنی او زاد حمل الظیم مناه

 

یتنســــــه البروده الصیـــف مناه

 

دلیلی او سومرت شمس المضیه

 

 

امین کریم الزرگانی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

متـــــی ترجــع علـــی یهوای وترد

 

ومتی اتصدکل حچی الیحچون وترد

 

الوتقبل صراحــــــــــــه اویای وترد

 

الصـــــــدگ ماانصفت یهــوای لیه

 

مهدی الملا فاضل السکرانی

 نوع مطلب : الشاعر ملا فاضل السکرانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

علی فزع چثیر اجیوش لم سات

 

سلف وایرید یاخذ ثار لم سات

 

چفوفه وریت هذاالمسا لم سات

 

اطلبت بوسـه اطلعت اکبر اذیه

 

المهندس رحیم المنهل

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

تعـــــــــال وطب دلیلی منسالم

 

عضوامنعضای ماضل منسالم

 

انحلت بجفاک وابدگ منسالم

 

رجفت سن ابــــوالتسعین بیه

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

من غصبن ســـکنت البید ودوولا طــــارش علیه الربع ودوشفجه اگلوبهم حســـبت ودواثاری اگـــلوبهم سوده علیه

 

 الحاج صباح مزرعهنوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/2/2 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

ســــر ضعن الحـــــب ابلیــــل ماعن

 

ضعف شوفی وجمیع اعضای ماعن

 

الوجــه فلقة بـــــدر واعلیه موعین

 

شبه ریــــم الفلـــــــه وابعــــدعلیه

 

 

ومضه شعر

 

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

قهرنی بیـــــوم جار الوکت صمتل

 

حبیـــب وصار همی الچان صمتل

 

اضربت عن الطعام و گلت صمتل

 

عمر لمن یــــــرد صــــــوته علیه

 

 

اسماعیل الضبی

 نوع مطلب : الشاعراسماعیل الضبی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اتمثّل لل خلگ بهــــــــواک شوطای

 

ومثل شوط المفرده اعلیک شوطای

 

ابمص می شفتک یغـــزال شوطای

 

لعنــــد الغیـــــر وآنه ابخیـــــل لیه

 

 

 

ابصدودک زودت یهـــوای لوعای

 

ومثل لوع المفرده اعلیـک لوعای

 

حرت مرمر خلاف الزیــج لوعای

 

ضوه الهندس بیاضه و عم علیه

 

 

رحیم ابو جساس المنهل

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

عسریسری ابرکب شعری ولااحدی


وحس اگضــی ابظهرسبتی ولااحدی


ابات اتحلم ابمـــــــــــــوتی ولااحدی


الحلم ماهـــــــــــوحلم بل علـــم لیه

 

 


المرحوم ملافاضل السکرانی

 نوع مطلب : الشاعر ملا فاضل السکرانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اون وما ابطـــــــــــــل الـون لمله


ودلیـــلی اعلی الوکت کثره لمله


لفانی بیـــت من اقـــــــــراه لمله


فاضل چن یهیــــــــــــج آلام بیه

 


عیسی الشرهانی

 نوع مطلب : عیسی الشرهانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

گص بت شـوگک القاســــی وجربت

 

اومنیتی من اهجرت وصلت وجربت

 

صــــرت عباس بمحبــــتک وجربت

 

حنــــانک مـــــــــایهه اتــــبده امندیه

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/1/15 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

جدمی ما زلف یســـــری یدالهوم

 

رغم ما ضامری ابحـزنه یدالهوم

 

ابکتلتی اعتقد کل خوتی یدالهوم

 

وظن اعیــــال بیــــــتی ابتدو بیه

 

 

زکی الساری

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اهلنا اشما یچـید الحمل گالو

 

ولا بل الســـــانهم بدات گالو

 

هلی امنل شاذریه اوزان گلو

 

هلی غیث الســــخاوا والرجا 

 

 

 

ناصر الحجی یبر الزرگانی

 نوع مطلب : الشاعر ناصر یبر الزرگانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ولا لیــــــــله ابهنه لیــــلی حیته

 

مکدر والاســـی ابـــدمعی حیته

 

نحت بجــــفاک والمیــــت حیته

 

صرت عیسی ائحیو اموات بیه

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الیسمونه ابصغیر اسماء لاچن

 

یعرفونه ابصهیــل الخیل لاچن

 

اقــارب اتخذت البعض لا چن

 

عقارب والذع بحشــــای میه

 

 

رحیم ابو جساس المنهل

 

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ال الهم بلگلـــب خاطــــر وسمحی


جفــــو یادنیه عطفیــــلی وسمحی


سهل سم صل اجــــرعنه وسمحی


وکاس افراگـــــــــهم یصعب علیه

 

 


عیسی الشـــــــرهانی

 نوع مطلب : عیسی الشرهانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

میـــــحان الحـــزن روحــــی حنلهه

 

ذکرت الوالده وگلبـــــــــــی حنلهه

 

اکوار الظیــــم ظهـر امـــی حنلهه

 

رمح بس غدت گوس امنل الاذیه

 

 

شیخ جمال الحزباوی

 

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

آوی من نارشوگی او ذاب شحمل

 

الحشـه واتگول احمل بعد شحمل

 

الی یومیـــــن ساه العین شحمل

 

لا مــــــامـــل قــــرو بـذنه علیه

 

 

ملا صالح حسن الملا محمد

 

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

وحق المنــل باری اعلیه یانص

 

شبل واعی اوفهیم اونبل یانص

 

تسئلنی الگلــــب نصین یانص

 

العنــدک زین والعندی ابا اذیه

 

 

ملا محمد المایود

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :لیلت عاشر ابعاشور لم الجیش ابوالاحرار


انجوم الظهر گلهم کون بکره انراوی الکفار


حر ابن الریاحی ابصوت تهد صاح اول الانصار


صاحوله الحر زامط بینهزامط بینه عد عینـــــاک و ابـــــــــداً لا تدیر البال


و ابهدتنه کلهه اتشوف فوگ الخصم نمحی اجبال


حبیب ابعزم شال السیف جـــدام الانصار او گال


دم مسلم کون اتجیبونهبیکم نـــــدری الانــــصار بطگ او نـــــعم کفین


و اذا هدیتو کون الجیش ما یعرف نجاته امنین


دم مسلم لون ینجــــــاب اجلالاً الحب احسین


عسکرهم ردو للکوفهالشمس من شرگت الانصار عل میدان شافوهه


خیل ابلا سرج و اعنـــان عل عدوان غاروهه


ما حاربــــو لا هیهات صلاة الموت صلوهه


عل چان ایحارس عل شاطیکلمات الشاعر جاسم الحمیداوی

نوع مطلب : الشاعر جاسم الحميداوي(عامري)، الهوسات،
label :

انگطع بت الفـــواد اعلیک بتراک

وجمالــــــک مایصح یاریم بتراک

مثل مدمن صریخی اعلیک بتراک

صریخی اصیاح واهلی اتلوم بیه

 

یعت بیــــه القهر بعـــدک جـرعتا

علیــه وشو احس زایـــــد جرعتا

ابصحتک یل خنت عشگی جرعتا

الکاس او زادشوگ الشوگ بیه

 کلمات رحیم المنهل الحمیداوی

2013/12/18نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :


دخّـــــن جو سما العبّاس ضهضب و ارتعدغیضه

 

بحرغیره ابزعل من فاض غطّه اجبال من فیضه

 

حزب شطّ الفرات ابساع علّگ رایتـــــه البیضه

 

او لو ما یحـــــزب طیــــر راسه

 

 

قاسم ابومیلاد النیسی

 

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، الهوسات،
label :

ديـــــــــــــــوان ملاثـــــــــانــی
الاهـــــــــــــــــــواز عاصـــــــــــــمة الثقــــــــــافه و الادب
حول المدونهموضوعات

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


تماس با ما

استخاره با قرآن
استخاره با قرآن