2014/10/24 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

کل الصار بیه انحصل مندای

 

کل الصار بیه انحصل مندای

 

کل الصار بیه انحصل مندای

 

وکل المــــر علی جانبه ادیه

 

 

مصطفی سجیرات

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ابات الیــــل عیـــنی چنبیهه

 

اسفهه وایهال تلعب چنبیهه

 

های ادیــار اهلنه الچنبیهه

 

تهدم ســـاسه وامست خلیه

 

 

عبود الحاج سلطان الزرگانی

 نوع مطلب : عبود الحاج سلطان الزرگانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ادخیل الخضر من شرهن وذرهن

 

دعن گلبی ابصــوارمهن وذرهن

 

حجــــــر ما قلم اعیونه وذرهن

 

ســــــــود بیهن احتوف المنیه

 

 

ملا محمد المایودینوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/10/24 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

عله بالی الگطـــــع مایوم خطار

 

او خط الحمر مذمت الربع خطار

 

اذا یجـــبل علی لل بیـــــت خطار

 

اتگول ابنی اســـــــیر اوردعلیه

 

 

سرتیب باوی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/10/24 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

اشبگه بروحی لیـال اجفاک منین

 

حبیـــــــبی ولا تلوم العگــل منین

 

ردت گربک رفضت الگطع منین

 

گطع وصـــــلک وصــــل ینگطع

 

 

ایوب عمرانی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/10/24 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

بابو العباس انه ابرایک وبشراک

 

مشیت او واچب ابخیرک وبشراک

 

من خشمی اطلعت روحی وبشراک

 

باچــــــــر عگبـــــا تخطفنی المنیه

 

 

حسن الامیری

 

 نوع مطلب : حسن امیری، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

وحـــــق الی گلــــب عصاه حایه

 

ابجیتک های گلبی اشکثر حایه

 

انه الممنــون واگضی الف حایه

 

ابقــــــرضک ما یبین التعب بیه

 

 

المرحوم راضی الموات الحمیداوی

 نوع مطلب : الشاعر علي الموات الحميداوي(قرية الحنيري)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/10/24 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

الوکت سیف الهجــــر بچلای حده

 

حبیــــــبی ارجع لوین اجفاک حده

 

ابغیابک صبح جسمی اتگول حده

 

اشما اذکرنک وصــــــل ینهدم بیه

 

 

یونس التمیمی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/10/24 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

بـــدء یظغط علی دهـــــری ویعصار

 

ابدلیلی وکل عضو بجسمی ویعصار

 

ابجیـــــلی وجیل اجـــــدادی ویعصار

 

الضمت ما صــــــار مثل الصار بیه

 

 

عبود السلامی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

التیم جرحی الهوی ابصدری وناشوق

 

الک یل بس حـــــزن شــــایل وناشوق

 

ابکثـــــر ما گمت اون ونحب وناشوق

 

احس شــــجرت دمــــع فـــــرعت بیه

 

 

رمضان العگیلی

 نوع مطلب : الشاعر رمضان العگیلی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

گلولی کلک حــــــــزن گلتلهم انتم شکو

گلولی رمـــح الغـــــدر گلتلهم انتم شکو

گلولی ولفک یحـــــــب گلتلهم انتم شکو

گلولی مـــــــات الامــــل گلتلهم ابیا سنه

گلولی عوف العشــــگ گلتلهم ابیا سنه

گلولی دونه اشـــــــبگه گلتلهم ابیا سنه

گلولی یشکی المحـــب گلتلهم انتم شکو

 

 

لمع هجرک واجو شمات شکو

رمح غدار حیـــــن البیک شکو

جزاک ابخیر گلی اشچان شکو

ابســـــفرتک یل مثیلک ماتهیه

 

 

عبدالله السلامی

 نوع مطلب : عبداله ابوسجاد سلامی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/10/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

نحل جسمی ابسگم فرگاک چن عود

 

حبیةةبی اومن تعود الحیل چن عود

 

تحةودب طولی من اجفاک چن عود

 

ابو التسةةةعین یـــدی ایگود بیه

 

 

حسین السلامی

 نوع مطلب : محمد السلامی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

صبرت اشما قةةدر دهری بسحنه

 

الظهر ونسحنت اظلوعی بسحنه

 

اظةةن من دون خلق الله بسحنه

 

انتلاوه اویل عسر صبح ومسیه

 

اسماعیل الضبی

 نوع مطلب : الشاعراسماعیل الضبی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2014/10/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

الفلس مثل الوصخ عل اید بس البخت سرمایه

 

تحفضه ایعنزک لل ضیچ اونام ابسةدت افیایه

 

سفیهه الی یگول افلان علی ماتمرگ احچایه

 

بس چان ابعگله ایعدیهه

 

سرتیب الباوی

 نوع مطلب : الهوسات،
label :

 

حبیـــــبی الدانه ابحبــنه خلیدین

 

وفضل وصلک علی منّه خلیدین

 

خل شفتــک تمص شفتی خلیدین

 

اشتیـــاقک تنثنی وتشبــــک علیه

 

 

الشاعر المرحوم ملا فاضل السکرانی

 نوع مطلب : الشاعر ملا فاضل السکرانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

فتگی بیـــــــدی اخیطنه وشیله

 

ودمع العیـــــــن ما بطل وشیله

 

اطبعت للذل ردت حمله وشیله

 

صعب مو عادتی یکلـــف علیه

 

حمد العطیوی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

لایوما کیومک صار وانعاد

 

ولا واحد تحمل گد حرگتی

 

انه جوای نار اتخدر الچای

 

علی اشلون ماتصعب بسمتی

 

او چان الدمع ینشرا او ینباع

 

چت هسه انه تاجر یا دمعتی

 

اثر ذچرک بعد هوابالی منحوت

 

من گد ما اجه او راح ابصفنتی

 

من گد ما اسبح واندعی الغوث

 

تبحرث حبهه بغیابک سبحتی

 

 

حسن الامیری

 نوع مطلب : دارمي - ومضه، حسن امیری،
label :

 

یا چلمة وداع البیها احسن العین

 

تشگ زیج الصبر وتنزل الدمعه

 

النهر خدی الجفن ناعور شایل مای

 

وانه خدی شحیح المای شیشبعه

 

یا لبعدک هوی اوطوفان یعف حیل

 

ونه اگلیـــــبی شعلته الجیتک شمعه

 

گطن طبعی او وداعک قبس یلهث نار

 

نار اوگطــــــن گلی اشلون شیجمعه

 

الحب نبعه زعیره اومازهت وجفاک

 

چن منجــــــــل اجاها اوگصص النبعه

 

اگل عینی دبطلی امن امن البچی موزین

 

عیــــــنی اشگد وکیحه اتعاند اوبرعه

 

صـــحیح ابعید لاچــــنی احس اویاک

 

حلگ ابحلگ حچیک ذانی اتسمعه

 

ماشفتک لچـــــنی ابو اهسی الگاک

 

 

وشوفن صورتک با العین متربعه

 

یا چـــــلمة وداع التهد منـــــی الحیل

 

اشبگه ابحیلی یخایب تمشی وتودعه

 

یاکســــــر الخواطر خاطری هیهات

 

اتجبـــــــــره اتعدله او بیدک اتسنعه

 

 

 

سید سعید الشبری

 نوع مطلب : قصائد اجتماعيه،
label :

2014/9/9 ::کتبت بقلم : رحيــــــــــم المنهل
 

امرایت شمس

 

ابــــــدعت فکرت تلاعب مفردات

 

حتی احس گربک یمن ثامن مجیب

 

بیرق انته وصح ترف کلش بعید

 

بیــــــرق التقرا عکس تلگا قریب

 

اشما ادگ باب الفکر لجل القصیده

 

ماتحل الباب چـــــــــاوین الشطور

 

 طیرت شوفی اعله ظهر المفردات

 

لن شفتهه اگبــــــال شباچک تزور

 

انته کلمت کلمت دعاءک یا امام

 

تصعد السابع سمه ابسرب الطیور

 

ابکثر ما یبتل جبیــــنک بل دعاء

 

من ما تخشه ربــــــتک بل حضور

 

یندمج عرگ الجبین ویه الدموع

 

صورتک تشبه نده ابحضن الزهور

 

الیل کحله العین شوگک بل صلات

 

النجم تربا وخلفک اتصلی البحور

 

شبه مشی المای مشیک لل اله

 

المای یمشی الغایته وقط مایدور

 

انته ما تهوا القصر تهوا القصیر

 

قصدی تهوا الکوخ وتقدمه السرور

 

یضه گبتک مثل گلبک یل رووف

 

لچن صـــــفرا انشوفها العدت امور

 

من تشوف ابحضرتک یمشی الفقیر

 

اتصیر صفرا من الخجل لنک غیور

 

من تلم الورد تلتـــــم العطــــــــــور

 

امرایه گبتک لشمس وکت الطلوع

 

اتمشط ابگذلاتهه وتنطیـــــــــنه نور

 

ابگد حروف اچلم دعاءک بل خشوع

 

اتهل دمع بل لیل من تدعی الغفور

 

کل شطر من شعری زایر وعتناک

 

یا امام الرضا عفــــــــوا عل قصور

 

بیه شوگ ازیـــــــــارتک گد اشتیاق

 

نضرت الایـــــــــــتام وامهــــم بل قبور

 

 

 

نسیم النبگانی

 نوع مطلب : الشاعرنسیم النبگانی، قصائد اجتماعيه،
label :

 

انا ابحر المشاعر واجهت صفنات

 

وعواصف وصفی بسمک یلرضا اشتدت

 

توضیت ابخیالی وعل ورق صلیت

 

ملائک شعری لجلک عل ورق نزلت

 

تقارن طبع عدک وی علی الکرار

 

وامال الیتامه ابجیتک انولدت

 

ابمهد گلبک تسلهم للیتامه اجروح

 

وایمانک یلولی اعلیهه لوفزت

 

من گد مستحاک اتلثمت بلیل

 

وادموعک اهلال وعل وجن هلت

 

لوما چف صلاتک عل فجر دگ باب

 

ثق چان الشمس للحین ماطلعت

 

سجدتلک ملائک لن ملک بدین

 

ولن صاحب جلاله وهیبتک جلت

 

حلم یوسف لونک چنت حاضر بیه

 

سجدلک وی کواکب سیدی السجدت

 

ابمدینت علم طاهه افتحت ثامن باب

 

وحیات اهل العلم من بابک استبدت

 

الکتب عنک غریب ابصفحت التاریخ

 

یرد لازم یصلح صفحه النکتبت

 

سعاده الغربه عدهه اویاک من اتعیش

 

چه نظرت وطن بعینونک انوجدت

 

مرسوم ابخیالک چف گمرعدنان

 

وشتل وردت الغیره ابگصتک وندت

 

ولئن معصومه تشبه زینب الحورا

 

دگیتلهه خیمه ابگلبک وگعدت

 

مسمی اباسم حیدر واسمه یگطع روس

 

کیف اقنع اشفافک للعنب خضعت

 

العنب زایر اجاک وشفتک شباچ

 

واچفوفه گصیره انمدت وردت

 

بس نیته اوصلت واعلمت گلبه اشراد

 

طلب روحک امراد و روحک انمدت

 

ولو مامن عظمتک واثق ابراهیم

 

معجزته اعجزت والنار ما بردت

 

 

عبدالله عمرانی

 نوع مطلب : مجاهد عمرانی، قصائد اجتماعيه،
label :

 

 

ابسبگ الاشواگ احس طارالدلیل

 

وفوک عرشک شاف معنات السمر

 

حد کرم جودک یطم عیـــن الوجود

 

ابصف علم جودک علم طی انکسر

 

انته ثامن حجه صایر تدری لیش

 

حیث کل ثـــــــــامن ثمن بیه وثمر

 

نجمه امک صح لچن وکت المخاض

 

النجمه لهل البیــــت بس تنجب گمر

 

فجـــــــر گلبک ضوه جو الکائنات

 

ابچف خشوعک کحلت عین السهر

 

ابروض عینی ابشوگ غارسلک ورود

 

حتی ینطشــــــلک عطــــــر ورد النظر

 

والعنب من سم مهجــــتک گلبه مات

 

مانفع لل صــــــحه بس فاد الســــکر

 

 

سید حمید نوری

 نوع مطلب : قصائد اجتماعيه،
label :

 

الما لم اخوته او لمـــوه یندام

 

یعیـــش لبــذل ولابد یوم یندام

 

عدو الماله زلم چا بیش یندام

 

فتوره البل رجــل بده السجیه

 

 

المرحوم عبدالله ابو نجم المیاحی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

دویت ابنار شــوگی اعلیک حلمای

 

الوفه ویکفیک ریجی الیوم حلمای

 

احلمت چنک زرتــنی وطلع حلمای

 

عکس خاف النفــــس تنگطـــع بیه

 

 

 

علی العاید البدوینوع مطلب : علی العاید البدوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الفته البس یفخــــــر بنشطه وزوره

 

شــــــبه العایش بغـــــــــابه وزوره

 

مریض اغدی امن ادش بیته وزوره

 

الســــفیه زیـــــــاره تحط مرض بیه

 

 

 

 المرحوم ملا فاضل السکرانی

 نوع مطلب : الشاعر ملا فاضل السکرانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

 

ردت هوست عید اهوس مفخرا الگومی ارتجال

 

اورت او صفهم رواسی اعله الارض مثل اجبال

 

بس شفت ابنی ابپجامه ایعاید ابوصطا الیهال

 

صدیت القلمی اوذبیته

 

بس بعدنی اشوگ الوول اکتب الهوسه ابقرام

 

وقتنم فرصت الهندس وعتنی الولفی ابضلام

 

ما تجیس ایدی اشرینی اولا امد سفرت طعام

 

لو مامنهم اخذ بوسه

 

 

سرتیب الباوی

 نوع مطلب : الهوسات،
label :

 

ابذچرک مدمعی الشمات هلو

 

وعلیه اتراب گبـــر الامل هلو

 

ما انشد اهلال العیــــد هل لو

 

بعدهو اهلال وصلک عیدلیه

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

 

الدنیه فدوه اتروح لسمک حیدرا

 

فارس الاسلام قالع خیبرا

 

حیدر الکرار هارون النبی

 

هم عضیده اوهم وزیره اوهم وصی

 

والله یابو اتراب نلت اشما تبی

 

وابوصفک الاشعار کلها امحیرا

 

امحیره اچلم الشعر ویه الشعور

 

لنه ما توصف مقامک یا جسور

 

زوجتک بنت النبی او ولدک بدور

 

او کل علم مولای انته امفسرا

 

لل علم طه المدینه او انته باب

 

و الی ما والاک یسکن بل عذاب

 

ولل الذی اموالیک تحضر بل حساب

 

امن الصراط اچفوفک انته اتعبرا

 

امن الصراط اتعبر الیندب علی

 

یا سراج الدین یا نخوت هلی

 

یا غضنفر یا امامی الاولی

 

الیندبک مولای دایم تحضرا

 

اتحضر الینخاک یا حیدر اکید

 

امحطم الطاغوت یا نعم العضید

 

بس لدا الایتام کل حیلک یبید

 

او لل فقیر اتصیر تچایه او ضرا

 

لل فقیر اتصیر چن والد حنون

 

تنفی منه الظیم واتزیح الشجون

 

یا ولید الکعبه متخیب الظنون

 

انته امیر الدین والحگ مظهرا

 

انته امیر ابلا اماره او لا قصر

 

او لا یصح مثلک امیر ابکل عصر

 

طبعک المظلوم تهدیله النصر

 

الیعیل ابلایه حگ دایم یذل

 

هاذه امرک یا علی ابقول وفعل

 

انته عون الزین ما تهوه النذل

 

یا علی الینخاک دوم اتناصرا

 

یاعلی الکفار ضد الله احکمو

 

او چم مناضل حر یبو احسین اعدمو

 

عاین افلسطین مولای اسگمو

 

والیصیح الثار گصو منحرا

 

الیصیح الثار یا حیدر یروح

 

سکتت الحکام واتشوف الجروح

 

تبگه لاوین ابنصتها او ما تبوح

 

اعقود مرت والیهود المصیطرا

 

اعقود مرت واحنه نتهل بحتلال

 

یا علی ایهودی الحکم چفه الدلال

 

یا علی اطفال البست درع القتال

 

او غزه یا مولای صارت مجزرا

 

غزه یا مولای خصمک شبه نار

 

ما هو طبعک تسکت اگبال الدمار

 

گوم شد درع الحرب کض ذوالفقار

 

اوحشم العباس سبع الگنطرا

 

حشم العباس وحسین الجسور

 

او مالک الاشتر وزیرک یاغیور

 

گلهم الاسلام حاطته النسور

 

او غزه لازم تصبح الهم مگبرا

 

 

 

قاسم ابو میلاد النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، قصائد اجتماعيه،
label :

 

یل تحچی عن خوه الاصیله اگصد الحی کربله

 

اهناک معنات الاخوه الغیــــــــره ویّه المرجله

 

اهناک عباس الشجاعه العنــز اســــباع الفله

 

واحسین ابعز شید گومه

 

 

قاسم ابو میلاد النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، الهوسات،
label :

 

حبیبی انده الحزن یا صوع چیلن

 

الی وبی یا اطیور المةةوت چیلن

 

اجیت اطلب عذر للیـــــــوم چیلن

 

عدل واشتم هوه ابفـــــرگاک الیه

 

 

عادل الحمادی

 نوع مطلب : عادل الحمادی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

لمع فقار گلبی وحچه ابصوت النای

 

گام اعله السةةکوت ابکل عزم حزه

 

التفت صوب النجف وینادی یل کرار

 

 ابشهر رمضان مثلک طببر وغزه

 

 

سلمان ابو میثاق الحمیداوی

 نوع مطلب : الشاعر سلمان الحميداوي (ابوميثاق)،
label :

ديـــــــــــــــوان ملاثـــــــــانــی
الاهـــــــــــــــــــواز عاصـــــــــــــمة الثقــــــــــافه و الادب
حول المدونهموضوعات

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


تماس با ما

استخاره با قرآن
استخاره با قرآن